Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Kanun


| 24 Aralık 2010 | 2 yorum | 5022 gosterim

Kadına Yönelik Şiddet

(4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun)

Tedbir kararı verilmesini gerektiren, toplumsal ve özel alanda meydana gelen şiddet biçimleri:

1-Fiziksel
2-Cinsel
3-Ekonomik
4-Psikolojik zarar görme veya acı çekme
5-Tehdit
6-Baskı
7-Özgürlüğün keyfi engellenmesi
Davranışlarına maruz kalan aile bireyi şiddet nedeniyle tedbir talep edebilir.

Kimler tedbirden yararlanabilir?

1-Eşlerden biri
2-Çocuklar
3-Aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri
4-Mahkemece ayrılık kararı verilen eşler
5-Yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan eşler
6-Evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan eşlerden biri


Şiddete Maruz Kalmada ve Şiddet ihtimalinde İzlenecek Yol:

Mağdurun başvurusu;

1-Mağdurun Aile Mahkemesine Doğrudan Başvurusu;
Şiddet mağduru veya şiddet ihtimali yaşayan aile bireyi, karakola, jandarmaya veya savcılığa bir şikayet başvurusu yapmaksızın doğrudan Aile Mahkemesine başvurarak tedbir kararı verilmesini isteyebilir.

2-Mağdurun Şikayeti;
Aile içi şiddete maruz kalmış aile bireyinin genel kolluk kuvvetlerine(Polis, Jandarma) Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetini bildirmesi üzerine, Savcılık tedbir kararı verilmesi için Aile Mahkemesi Hakimliğine bildirimde bulunur.

3-Mağdur Dışındaki Kişilerin İhbarı; İhbar; şikâyet ve ihbar mercilerine başka bir şahıs tarafından, olayın yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirilmesi suretiyle de yapılabilir.

Yapılacak İşlemler


Doğrudan Aile Mahkemesine Başvuruda;

Başvuruyu alan Aile Mahkemesi, gereklilik üzerine duruşma günü tayin edilmeksizin, dosya üzerinden, şiddete ilişkin tıbbi rapor olmasını zorunlu saymaksızın ve derhal karar verme ilkesine uygun olarak gerekli tedbir kararını verir.

Bir başvuru olmaksızın görülmekte olan dava nedeniyle şiddet uygulandığının anlaşılması veya bunun yakın ihtimal olması durumunda da Aile Mahkemesi Hakimi res’en koruma kararı verebilir

Kolluk Birimlerine (Polis/Jandarma) Şikayet Yolu İle Başvuruda

Şikayeti alan genel kolluk şiddeti zapta geçerek gerekirse mağduru Adli Tıp Kurumu’na göndererek alınacak raporla birlikte de evrakı Cumhuriyet Savcılığı’na göndermek zorundadırlar

İhbar Yolu İle

Kolluk veya Savcılığa başka bir şahıs tarafından, olayın yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirilmesi suretiyle de yapılan ihbarlar kayda alınır İhbar yapılan merci gerekli işlemi ivedilikle yapar. İhbar kolluk birimlerine yapılmışsa, düzenlenen evrak Savcılığa bildirilir. Savcılığa yapılmış ihbarlar,kayda alınarak Yine Aile Mahkemesine tedbir istemli olarak gönderilir

Kolluk tarafından bildirilen veya doğrudan Savcılığa başvuru yolu şiddetten haberdar olan Cumhuriyet Savcılığı eylem Türk Ceza Kanun’daki bir başka suçu içerse dahi, mutlaka 4320 sayılı yasa ile ilgili koruma kararının alınması talebi ile, evrakın onaylı bir örneği ile aile nüfus kayıt tablosunu ihbar yazısına ekleyerek ivedilikle aile mahkemesine gönderir.

Görevli Mahkeme

Başvuru yolu ve yöntemi hangi biçimde olursa olsun tedbir kararını sadece Aile Mahkemesince verilir.

Yetkili Mahkeme:

Koruma kararı en az masrafla, en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer aile mahkemesinden istenebilir. Adli yargı sınırı yoktur.


Alınabilecek Tedbir örnekleri :

1) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

2) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

3) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

4) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

5) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

6) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

7) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

Aile Mahkemesi Hakimi sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya olayın özelliğine göre uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir.

Usul

Verilen kararda, hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması hâlinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği konusunda şiddet uygulayan eşe veya diğer aile bireyine tefhim veya tebliğ ile ihtarda bulunulur.

İspat

Tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin gerçekleşmesi gerekmez. Şiddetin belgelenmesi aranmaksızın karar verilmelidir. Tehlike ve ihtimal yeterlidir. Şiddet mağdurunun ispat külfeti yoktur.

Derhal Karar Verilme İlkesi

Koruma kararlarının duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden, işin niteliği gereği en kısa sürede verilmesi esastır. Hâkim tarafından gerekli görülmesi durumunda taraflar dinlenebilir.

Müşterek evin diğer eş, çocuk ve diğer aile bireylerine tahsisi

Aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması amacıyla, hükmedilen kusurlu eş veya şiddet uygulayan diğer aile bireyi hakkında, müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve, işyerlerine, gerektiğinde çocukların okullarına yaklaşmaması amacıyla hükmedilen tedbirdir.


Müşterek konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılama yükümlülüğünün devamı

Bu tedbirin uygulanması, kusurlu eş veya şiddet uygulayan diğer aile bireyinin, uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel değildir. Hâkim uzaklaştırılan kişinin bu tür yükümlülüklerinin devamına karar verebilir.

Nafaka

Şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyinin, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi olması hâlinde, hâkim, bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini dikkate alarak, daha önce Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması koşuluyla herhangi bir talep olmasa dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Geçici velayet

Şiddet uygulayan aile bireyinin müşterek konuttan uzaklaştırılması veya gerekli görüldüğü hallerde tedbir süresince çocukların korunması ve ihtiyaçları da dikkate alınarak velayet hakkının diğer eş tarafından kullanılmasına karar verilebilir.

Kaynaktan Nafakanın Tahsili

Tedbir nafakasına ilişkin kararın bir örneği, mahkeme tarafından re’sen ilgili icra müdürlüğüne gönderilir. Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile bağlantısı olması durumunda, nafaka, şiddet mağdurunun başvurusu aranmaksızın ilgilinin maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Adli Emanet

Aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması amacıyla kusurlu eşe veya şiddet uygulayan diğer aile bireyine ait olan silâh veya benzeri araçların genel kolluk kuvvetlerine teslimi ve tedbir süresinin sonuna kadar adlî emanete alınmasıdır.

Şiddet Uygulayan Aile Bireyinin Muayenesi ve Tedavisi

1)Muayene ve tedavi tedbiri, hâkim tarafından aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunması için, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavisinin sağlanması amacıyla hükmedilen tedbiri ifade eder.

2) Hâkim, muayene ve tedavinin sağlanması için şiddet uygulayan kişilerin illerde İl Sağlık Müdürlüğüne, ilçelerde Sağlık Grup Başkanlığına başvurmasını kararında belirtir.

3) Bu kişiler İl Sağlık Müdürlükleri Ruh Sağlığı Şubelerince veya Sağlık Grup Başkanlıklarınca resmî veya kendi istekleri üzerine özel sağlık kurumlarına sevk edilir. İlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Harçtan muafiyet:

Koruma kararı verilmesi için yapılan başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan icrai işlemler harca tâbi değildir.

Tedbirin Süresi

Hâkim tarafından hükmedilecek tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez. Bu süre tedbir kararı verilebilecek yeni bir durumun meydana gelmesi hâlinde hâkim tarafından yeniden tedbir kararı verilmesine engel değildir.

Yaptırım

İhlal halinde tutuklama ve 3-6 ay ceza kadar ceza istemli dava açılır.

İhlalin tespiti halinde:

Kolluğun yapacağı işlem;

Kontrol işlemleri sonucunda kişinin, aleyhine verilen koruma kararına uymadığının tespit edilmesi halinde bu husus tutanağa bağlanır. Bu tutanağa istinaden genel kolluk kuvvetleri tarafından resen soruşturma yapılarak evrak en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir.

Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak işlem;

Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar.

Kadınla yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütleri, belediyelerin danışma merkezleri, baroların kadın hakları komisyonları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı aile danışma merkezleri rehberi.

BİA (İstanbul) – Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait (SHÇEK) il müdürlükleri

SHÇEK ilçe müdürlükleri

“Alo 183″ Sosyal Hizmetler Kadın ve Özürlüler Çağrı Merkezi. Alo 183′le illerdeki SHÇEK Aile Danışma merkezlerine ulaşmak mümkün.

Adana

Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi
Tel: 0 322 338 60 84/23 08

Kırçiçeği Kadın Derneği
Küçük Dikili beldesi, Seyhan
Tel: 0 536 734 39 26
e-posta:dikilikircicegi@yahoo.co.uk

Adana Barosu Kadın Hukuku Komisyonu
Tel: 0 322 351 21 21 – 0 322 359 49 88

Adıyaman

Kadın Merkezi (KA-MER)
Atatürk Cad. Havuzbaşı Apt.
Kat:2 No: 1 Belediye karşısı
Tel: 0 416 213 42 21

Ankara

Kadın Dayanışma Vakfı
Mithatpaşa Cad. No:10/11, Sıhhiye
Tel: 0 312 430 40 05 – 0 312 432 07 82
e-posta: kadindv@yahoo.com.tr

KIRK ÖRÜK Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kooperatifi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 14/4 Kızılay

Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu
Tel: 0 312 311 51 15

Antalya

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
Şarampol cad. 106. sok. Sezer apt. no:2/4
Tel: 0 242 248 07 66
e-posta: hicrankarabudak@hotmail.com

Balıkesir

Küçükkuyu Kadın Dayanışma Merkezi
Tel: 0 286 752 68 63 – 0 286 217 18 20

Batman

Kadın Merkezi(KA-MER)
Aydın Aslan Cad. Pınarbaşı Mah. No: 61
Tel: 0 488 213 96 77 Fax: 0 488 214 73 49
e-posta: batmankdm@hotmail.combatmankdm@yahoo.com

SELİS
Belde mah. 3245 sok. şevket başak cami bitişiği
Tel: 0 488 221 05 24
e-posta: batselkadin@mynet.com

Bingöl

Kadın Merkezi (KA-MER)
Saray Mah. İşgören Otomotiv yanı
Temel yapı karşısı Düzağaç
Tel-fax: 0 426 214 50 01
e-posta: kamerbingol@superonline.com

Çanakkale

Kadın El Emeğini Değerlendirme ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)
Cevatpaşa mah. Celal Atik sk. Kent Apt. K.1 D.2
Tel: 0 286 217 06 03
e-posta: elder17@mynet.com

Diyarbakır

Kadın Sorunları Merkezi (DİKASUM)
Gazi cad. Ulu cami yanı, eski belediye binası,
kat: 2 no: 2 Balıkçılar başı
Tel: 0412 228 56 84

Yenişehir Belediyesi Kadın Eğitim- Psikolojik Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi (EPİDEM)
Vilayet arkası lise cad. sanlı apt. no:7
Tel: 0 412 223 51 20
e-posta: epidem@mynet.com

Başak Kadın Kooperatifi Girişimi
Selahattin Eyyubi mah.
Aydın Arslan bulvarı
Yılmazoğulları apt. no:1
Tel: 0 412 237 46 39
e-posta: basak_diyarbakir@mynet.com

Kardelen Kadın Evi
Hatboyu cad. tüm memurlar sitesi
A blok no: 1-2 Bağlar
Tel: 0 412 233 83 90
e-posta: kardelenkadinevi@mynet.com

Kadın Merkezi (KA-MER)
Tel: 0 412 228 10 53

Selis Kadın Danışmanlık Merkezi
Kurt İsmail paşa 7. sokak orkide apt. 1/3 ofis
Tel: 0 412 224 77 28
e-posta: seliskadin@mynet.com

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi
Tel: 0 412 224 44 41

Elazığ

Kadın Merkezi (KA-MER)
İzzet Paşa Camii Arkası
Polatlar-2 İş Merkezi Kat:4 No:4
Tel: 0 505 229 98 53

Giresun

Giresun Barosu Kadın Hakları Komisyonu
Tel: 0 454 516 33 35

Hakkari

Kadın Merkezi (KA-MER)
Kayacan Cad. Özel İdare Karşısı
Cindioğlu Apt.1/1

İstanbul

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sığınağı
Tel: 0 212 411 07 77 /Beyaz Masa

İstanbul Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınağı
Tel: 0 216 414 38 61

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Tel: 0 212 292 52 31

Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Projesi
Kuloğlu mad. Turnacıbaşı sk. Fikret Tuner İşhanı,
no:55/57 K. 2 Beyoğlu
Tel: 0 212 245 45 93 – 0 212 245 45 94
e posta: lemanyurtsever@hotmail.com

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Tel: 0 212 251 58 50 – 0 212 251 58 51

Şahmaran Kadın Merkezi Ümraniye
Tel: 0 216 573 74 33

İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi

Tel: 0 212 292 77 39 / 293 00 45 (Avrupa yakası)

Tel: 0 216 414 68 53 / 414 68 43 (Anadolu yakası)

İzmir

Bornova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi
Tel: 0 232 461 47 94

Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
Tel: 0 232 446 32 23

Karşıyaka Kent Meclisi Kadın Dayanışma Merkezi
Tel: 0 232 330 58 18- 0 232 368 22 74

Aliağa Belediyesi Kadın Sığınağı
Tel: 0 232 616 19 80 Dahili:42

İzmir Barosu Kadın Komisyonu
1456 Sokak No:16 Barohan K:6, Alsancak
Tel: 0232 463 00 14

İzmir Barosu Aile İçi Şiddete Karşı Çalışma Grubu
1456 Sokak No:16 Barohan K:3/309
Merkez: 0 232 463 00 14 Dahili: 247
Grup: 0 232 465 34 25

İzmit

Kadın Sığınağı
Tel: 0 262 322 17 91 – 0 262 322 39 82

Karabük

Karabük Barosu Kadın Hakları Komisyonu
Tel: 0 370 424 26 13

Kars

Kadın Merkezi (KA-MER)
Yusufpaşa Mah. Gazi Mahmutpaşa cad.
İş Bankası karşısı No: 70

Mardin

Kadın Merkezi (KA-MER)
Yeni kent Cad. Atilla Apt.
Kat:1 No: 3 Yenişehir
Tel- fax: 0 482 212 23 53
e-posta: mardinkamer@superonline.com

Kızıltepe Kadın Merkezi (KADMER)
Cumhuriyet Mah. Hastane Cad.
Öğretmenler Lojmanı Zemin Kat Kızıltepe
Tel-fax : 0 482 312 53 31

Malatya

Kadın Merkezi (KA-MER)
İstemiye Mah. Bölükemin 2.sok
Yaşar Kardeşler iş merkezi 2/40
Tel: 0 505 641 59 54

Manisa

Manisa Barosu Kadın Hukuku Komisyonu
Tel: 0 231 231 36 64

Mersin

Bağımsız Kadın Derneği Danışma Merkezi
Tel: 0 324 336 50 92

Mersin Barosu Kadın Hukuku Komisyonu:
Tel: 0 324 231 31 27 / 0 324 231 19 65

Ordu

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu:
Tel: 0 452 233 12 30

Samsun

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu
Tel: 0 362 432 14 45 / 431 15 61 / 431 39 70

Şanlıurfa

Kadın Merkezi (KA-MER)
Bahçeli evler Mah. 11.Sokak Marmara apt. no:2
Tef : 0 414 313 95 56
e-posta: m_evin@mynet.com

Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
Bahçelievler mah. 8.sok Yılça apt kat.2, no:5
Tel: 0 414 315 17 25
e-posta: yasam_evi@yahoo.comyasam_evi@hotmail.com

Şanlıurfa Barosu Kadın Komisyonu:
Tel: 0 414 313 28 28

Tunceli

Anafatma Kadın Derneği
İtfaiye binası yanı no:1
Tel: 0 428 212 26 78
e-posta: ana_der@mynet.com

Van

Kadın Derneği (VAKAD)
Sihke Cad.100. Yıl Is Merkezi
B Blok 1 / 6
Tel: 0 432 214 90 15

Van Kadın Derneği Kadın Danışma Merkezi
Sihke Cad. 100. Yıl İş Merkezi A Blok 2 /49
Tel: 0 432 214 45 87 fax: 0 432 214 62 97
e-posta: vankadindernegi@hotmail.com
www.vakad.org

Forumdan Yorumlar (2)

  1. sebepsiz 08 Aralık 2011

    yazımı kimlerin okuyacağını bilmiyorum ama yinede yazmak istiyorum. ben 10 yıllık evliyim eşim bana dayak atıyor bazen sebepsizce vede anneme küfür hakaret ediyor.ben ne yapacağımı bilmiyorum kendimi bazen çok caresiz hissdyorum cesaretim yok boşanmayada çünki bir cocuğum var işimde yok sosyal güvencemde piskolojim bozuldu. bu akşam bile dayak yedim evladımın karşısında ya bana bilgi verin kendime zarar vermeyi düşünüyorum 27 yaşındayım hayatım hep darpla geçti genç kızken babamdan yediğim dayakalr evlennce eşimden ufacık şey için yediğim dayaklar beni düşünmekten bunalıma sokuyor zaman zaman ..keşke hayatımda seçim yaparken kurtulma gibi bir çaba göstermeseydim evliliğmi bu şekil yaptım.kimlerin okuyacağını bilmiyorum yazımı ama ufacıkta olsa sesimi duyurmak ve yardımınıza bilginize ihtiyaç duyarak yazıyorum

  2. Funda Gezer 23 Eylül 2011

    Merhabalar, uzun zamandır yazılarınızı takip ediyorum ama ilk defa yazma fırsatı buldum. Kadınları bilinçlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili başka bir sitede bir makale okumuştum. O da çok ilgimi çekmişti reklam olmayacaksa sitenin adresini vermek istedim.http://www.durupsikolojimerkezi.com/kadin-siddetin-hangi-tarafindaTekrar teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Konu ile ilgili yorum yapmak ve yorumların tamamına ulaşmak için tıklayınız